Παρουσιάσεις και Επαναληπτικά μαθημάτων (Γ΄ και Δ΄):


Ασκήσεις Γλώσσας

Μαθήματα γραμματικής 
(κλικ πάνω στις λέξεις επικεφαλίδες)


Εύχομαι, Υπόσχομαι, Δηλώνω, Συμβουλεύω, Παρακαλώ – Ζητώ, Διατάζω – Απαγορεύω, Εκφράζω φιλική και ευγενική διάθεση.

Περιγραφικά Κείμενα, Αφηγηματικά Κείμενα, Κείμενα με Οδηγίες, Κείμενα με Επιχειρήματα, Ενημερωτικά Κείμενα, Περίληψη, Σχέσεις Συνοχής, Κειμενικοί Δείκτες, Ύφος, Κανόνες στην Επικοινωνία, Παράγραφος.

Φθόγγοι, Γράμματα,Φωνήεντα, Σύμφωνα, Δίψηφα, Δίφθογγοι, Όμοια σύμφωνα, Συμφωνικά συμπλέγματα, Οι συνδυασμοί αυ, ευ, Άφωνα γράμματα.

Συλλαβές, Συλλαβισμός, Απαλοιφή φωνήεντος, Τόνος, Έγκλιση του τόνου, Τα διαλυτικά (¨), Η απόστροφος (’), Η υποδιαστολή (,),Το ενωτικό .
Τελεία, Άνω τελεία, Κόμμα, Θαυμαστικό, Παρενθέσεις, Παύλα – Διπλή παύλα, Διπλή τελεία / άνω και κάτω τελεία, Εισαγωγικά, Ερωτηματικό, Το ενωτικό, Αποσιωπητικά .

Συνίζηση, Συναίρεση, Έκθλιψη, Αφαίρεση, Συγκοπή, Αποκοπή, Αρχικά φωνήεντα, Αποβολήκαι ανάπτυξη του γ ανάμεσα σε φωνήεντα, Τελικό –ν

Αρχικό – Τελικό γράμμα, Θέμα, Χαρακτήρας, Κατάληξη, Αλφαβητική σειρά

Παραγωγή, Σύνθεση, Ριζική λέξη, Παράγωγη λέξη, Πρωτότυπη λέξη, Παραγωγική κατάληξη, Οικογένειες λέξεων

Κυριολεξία, Μεταφορά, Παρομοίωση, Προσωποποίηση, Ομώνυμα, Παρώνυμα, Συνώνυμα, Ταυτόσημα, Αντώνυμα, Πολύσημα

Κλιτά μέρη του λόγου, Άκλιτα μέρη του λόγου

Γένος, Πτώση, Αριθμός, Κλίση

Οριστικό Άρθρο, Αόριστο Άρθρο

Είδη ουσιαστικών, Γράφω με κεφαλαίο, Κλίση ουσιαστικών, Το γένος των ουσιαστικών, Υποκοριστικά, Μεγεθυντικά

Αρσενικά σε -ης ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ας ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ος, οξύτονα, παροξύτονα ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ος, προπαροξύτονα ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ας, -ης, -ες, -ους ανισοσύλλαβα, Αρσενικά σε – τ ή ς, με διπλό πληθυντικό, Ανώμαλα αρσενικά, Πώς γράφω τα αρσενικά

Θηλυκά σε -α, ισοσύλλαβα, Θηλυκά σε -η (με πληθυντικό σε -ες ) ισοσύλλαβα, Θηλυκά σε -η (με πληθυντικό σε -εις) ισοσύλλαβα, Θηλυκά σε -ω, χωρίς πληθυντικό, Θηλυκά σε -α -ου ανισοσύλλαβα, Λόγια κλίση θηλυκών σε –ος, Λόγια κλίση θηλυκών σε –η, Πώς γράφω τα θηλυκά

Ουσιαστικά σε -ης
(πληθ. σε -εις), Ουσιαστικά σε -ας (πληθ. σε -ες), Ουσιαστικά σε -ης (πληθ. σε -ες), Ουσιαστικά σε -ος (πληθ. σε -οι), Ουσιαστικά σε -έας (πληθ. σε -εις)

Ουδέτερα σε -ο, ισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ι, ισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ος, ισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -μα, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ιμο, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ς, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ν, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -υ, ανισοσύλλαβα, Πώς γράφω τα ουδέτερα

Άκλιτα, Ελλειπτικά, Διπλόκλιτα, Διπλόμορφα, Ιδιόκλιτα, Ιδιόκλιτα αρσενικά, Ιδιόκλιτα θηλυκά, Ιδιόκλιτα ουδέτερα, Τύποι από τα αρχαία ελληνικά

Οι ομάδες των επιθέτων, Επίθετα σε -ος, -η / -α, -ο, Επίθετα σε -ος, -ια, -ο, Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ι, Επίθετα σε -ής, -ιά, -ι, Επίθετα σε -ης, -α, -ικο, Επίθετα σε -άς / ής, -ού, -άδικο / -ούδικο / -ήδικο, Επίθετα σε -ων, -ούσα, -ον και σε – ων / -ονας, -ον, Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ και σε -ης, -ες, Το επίθετο πολύς, Άκλιτα επίθετα, Τι να θυμάμαι όταν γράφω

Βαθμοί σύγκρισης των επιθέτων, Συγκριτικός βαθμός, Υπερθετικός βαθμός, Εξαιρέσεις στα παραθετικά, Ανώμαλα παραθετικά, Τι να θυμάμαι όταν γράφω

Προσωπικές αντωνυμίες, Κτητικές αντωνυμίες, Αυτοπαθείς αντωνυμίες, Οριστικές αντωνυμίες, Δεικτικές αντωνυμίες, Αναφορικές αντωνυμίες, Ερωτηματικές αντωνυμίες, Αόριστες αντωνυμίες, Συσχετικές αντωνυμίες, Τι να θυμάμαι όταν γράφω

Απόλυτα, Τακτικά, Πολλαπλασιαστικά, Αναλογικά, Περιληπτικά, Τι να θυμάμαι όταν γράφω

Διαθέσεις, Φωνές, Εγκλίσεις, Χρόνοι του ρήματος, Αριθμοί και πρόσωπα, Οι συζυγίες, Βοηθητικά στοιχεία για το σχηματισμό ρημάτων, Το βοηθητικό ρήμα έχω, Το βοηθητικό ρήμα είμαι, Συνδετικά ρήματα, Συνηρημένα ρήματα, Ελλειπτικά, απρόσωπα & ανώμαλα ρήματα, Σχηματισμός ρημάτων σε-άγω, -βάλλω, Τι
να θυμάμαι όταν γράφω

Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, χάνω, Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, χάνομαι, Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, κρύβω, Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, κρύβομαι, Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, πλέκω,  Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, πλέκομαι, Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, δροσίζω, Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, δροσίζομαι, Β΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, αγαπώ, Β΄ συζυγία, Παθητική φωνή αγαπιέμαι, Β΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, θεωρώ, Β΄ συζυγία, Παθητική φωνή θεωρούμαι

Κλιτή μετοχή, Άκλιτη μετοχή, Τι να θυμάμαι όταν γράφω

Τοπικά επιρρήματα, Χρονικά επιρρήματα, Τροπικά επιρρήματα, Ποσοτικά επιρρήματα, Επιρρήματα σε -α και –ως, Παραθετικά επιρρημάτων, Συσχετικά επιρρήματα

Ποιες προθέσεις συνθέτονται και ποιες όχι, Πάθη προθέσεων, Λόγιες προθέσεις

Σύνδεσμοι, Παρατακτική σύνδεση, Υποτακτική σύνδεση, Μόρια, Τι να θυμάμαι όταν γράφω

Κατηγορίες επιφωνημάτων, Επιφωνηματικές εκφράσεις, Τι να θυμάμαι όταν γράφω

Πρόταση, Φράση, Ονοματική φράση, Ρηματική φράση, Προθετική Φράση, Επιρρηματική Φράση, Τα είδη των προτάσεων, Η απλή πρόταση, Ελλειπτική πρόταση, Επαυξημένη
πρόταση, Σύνθετη πρόταση, Κύρια πρόταση, Εξαρτημένη πρόταση

Ειδικές προτάσεις, Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, Βουλητικές προτάσεις, Ενδοιαστικές προτάσεις, Αναφορικές προτάσεις, Υποθετικές προτάσεις, Χρονικές προτάσεις, Αιτιολογικές προτάσεις, Εναντιωματικές / Παραχωρητικές προτάσεις, Τελικές προτάσεις, Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις, Τι να θυμάμαι όταν γράφω

Μετατροπή ευθύ σε πλάγιο λόγο, Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Αρκτικόλεξο, Συντομογραφία


Τοπικοί Προσδιορισμοί – Χρονικοί Προσδιορισμοί

Συλλαβική αύξηση, Φωνηεντική αύξηση, Εσωτερική αύξηση

Πηγή ασκήσεων: Αρβανιτίδης Θεόδωρος


Δ΄ Δημοτικού / Γλώσσα

Ενικός- Πληθυντικός, Άρθρο, κλίση ουσιαστικών – ρημάτων
Διάκριση ουσιαστικών – ρημάτων
Σύνταξη προτάσεων, Κλίση ουσιαστικών – επιθέτων, Σύνδεση προτάσεων
Διάκριση υποκειμένου – ρήματος, Κλίση ουσιαστικών, ΧΑ
Αριθμός – γένος ουσιαστικού, Ενεργητική παθητική φωνή, ΧΑ
Διάκριση ουσιαστικού – ρήματος
Οριστικό – αόριστο άρθρο, Ενικός – πληθυντικός, Συνώνυμα, Σημεία στίξης
Συνώνυμα, Καταλήξεις ρημάτων, Ενεργητική – παθητική φωνή, προσωπικές αντωνυμίες, Ενικός – Πληθυντικός, ΧΑ, Κλίση ουσιαστικών
Σημεία στίξης, Οριστικό – Αόριστο άρθρο, Προσωπικές Αντωνυμίες, Ενικός – Πληθυντικός, Ενεργητική – παθητική φωνή
Επαναληπτικό φύλλο γραμματικής
Σημεία στίξης, Αόριστες αντωνυμίες, Ενικός – Πληθυντικός, Ενεργητική – παθητική φωνή
Σημεία στίξης, Οριστικό – Αόριστο άρθρο, Ενικός – Πληθυντικός, Καταλήξεις ενεργητικής – παθητικής φωνής
Προτάσεις επιθυμίας, Τελικό «ν», Άρθρο «της» και «τις», Προσωπικές, ερωτηματικές και δεικτικές αντωνυμίες
Αόριστες – δεικτικές αντωνυμίες
Καταλήξεις ρημάτων, Ενεργητική – παθητική φωνή
Υποκείμενο, Ενικός – Πληθυντικός, Ερωτηματικές – δεικτικές αντωνυμίες, Καταλήξεις ενεργητικής – παθητικής φωνής, Κλίση ουσιαστικών, ΧΑ
Καταλήξεις ενεργητικής – παθητικής φωνής, Γενική πτώση, Προσωπικές αντωνυμίες, Κλίση ρημάτων ουσιαστικών
Παθητική φωνή, Ενικός – Πληθυντικός, Πτώσεις ουσιαστικού, τελικό «ν», προσωπικές – ερωτηματικές αντωνυμίες, Επίθετα προέλευσης
Γένη επιθέτου, Αλφαβητική σειρά, Έκθλιψη – αφαίρεση – αποκοπή, Συλλαβισμός, ΧΑ, Κλίση Ουσιαστικών
Ενωτικό, Έκθλιψη – αφαίρεση – αποκοπή, Εθνικά ονόματα, Συλλαβισμός, Αλφαβητική σειρά, Κλίση ουσιαστικών, ΧΑ
Ενωτικό, Συλλαβισμός, Αλφαβητική σειρά, Επίθετα προέλευσης, Σύνθετες λέξεις, Κύρια ονόματα
Γένη επιθέτου, Έκθλιψη – αφαίρεση – αποκοπή, Ενωτικό, Συλλαβισμός, Αλφαβητική σειρά
Παρατατικός – Αόριστος, Σύνθετες λέξεις, ΧΑ, Κλίση ουσιαστικών
Ενικός – Πληθυντικός, Αόριστος, Οριστικό – αόριστο άρθρο, Τελικό «ν», Ενεργητική – παθητική φωνή, Γενική πτώση, Έκθλιψη – αφαίρεση – αποκοπή, Συλλαβισμός, Σύνθετες λέξεις, Επίθετα, ΧΑ, Κλίση ουσιαστικών
Σύνθετες λέξεις, Υποκοριστικά – μεγεθυντικά, Παραγωγή ουσιαστικών – ρημάτων, ΧΑ
Επίθετα, Γενική κτητική
Επαναληπτικό Χριστουγέννων (Γραμματική)
Ενεργητική – Παθητική φωνή, Κλίση ρημάτων
Ομοιόπτωτοι επιθετικοί προσδιορισμοί, Ενεστώτας – Παρατατικός – Αόριστος, Ενικός – Πληθυντικός, Παραγωγή ουσιαστικών, Ενεργητική – Παθητική σύνταξη, Κλίση ουσιαστικών
Κατηγορηματικός προσδιορισμός, Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί, Επαυξημένη πρόταση, σύγκριση, Αντίθετα
Μετοχές, Επίθετα, Επιθετικοί – κατηγορηματικοί προσδιορισμοί, Δημιουργία προτάσεων από λέξεις, Διάκριση επιθετικού – κατηγορηματικού προσδιορισμού
Παρομοιώσεις, Επίθετο «πολύς», Ενικός – Πληθυντικός, Ενεργητική – παθητική φωνή, ΧΑ, Κλίση ουσιαστικών
Ενεργητική – παθητική σύνταξη
Χρονική μετοχή, Τοπικά επιρρήματα, Εμπρόθετοι προσδιορισμοί
Συντακτική αναγνώριση λέξεων, Ενικός – πληθυντικός, Συλλαβισμός, Επίθετο «πολύς», Παραθετικά επιθέτων, Ενεργητική – παθητική φωνή, ΧΑ
Επαναληπτικό Γλώσσας
Επαναληπτικό για το Πάσχα (Γραμματική)
Επαναληπτικό για το Πάσχα (Γραμματική)
Παραγωγή επιθέτου από ουσιαστικό, Ενεργητική – παθητική σύνταξη, ΧΑ
Καταλήξεις ρημάτων, Χρόνοι του ρήματος, ΧΑ
Αριθμητικά
Παραγωγή ρημάτων – επιθέτων – ουσιαστικών, Αντίθετα, ΧΑ, Επιρρήματα
Μεταφορές – παρομοιώσεις, Ταυτόσημα – συνώνυμα – αντίθετα, Εναντιωματικές προτάσεις, Προτάσεις προτροπής – αδιαφορίας, Συντομογραφίες, Σύνθετες λέξεις, «Να», ΧΑ, Κλίση ουσιαστικών
Παραγωγή ουσιαστικών – ρημάτων, Ενεστώτας – Παρατατικός – Αόριστος
Ενικός – Πληθυντικός, Παρατατικός – Αόριστος, Παραγωγή ρημάτων, Ενεργητική – παθητική σύνταξη, ΧΑ, Κλίση ουσιαστικών
Συντακτική αναγνώριση λέξεων, Ενεργητική – παθητική σύνταξη, «σαν», Σύνδεσμοι, Τα μέρη του λόγου
Επαναληπτικό Γλώσσας
Τελικό «ν», Σύνθετες λέξεις, Μεταφορά – Κυριολεξία, Συνώνυμα – Αντίθετα, Συλλαβισμός, Έκθλιψη – Αφαίρεση – Αποκοπή, Ενικός – Πληθυντικός
Επαναληπτικό Γλώσσας
Το Τραγούδι Της Κυρά Σαρακοστής
Καλολογικά στοιχεία
Γνωρίσματα καλής παραγράφου
Λεξιλόγιο για κείμενο ανθολογίου «Θερμοπύλες»
Λεξιλόγιο για κείμενο ανθολογίου «Μένιππος και Χάροντας»
Λεξιλόγιο για κείμενο ανθολογίου «Τα πουλιά»
Λεξιλόγιο για κείμενο ανθολογίου «Στα πανιά»
Λεξιλόγιο για κείμενο ανθολογίου «Ένας νοικοκύρης τυφλοπόντικας»
Λεξιλόγιο για κείμενο ανθολογίου «Η θάλασσα – Η πραγματοποίηση»

Ασκήσεις για την Δ΄τάξη
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(1)
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(2)
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(3)-Σεπτέμβριος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(4)-Αναμνήσεις του καλοκαιριού
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(5)-επαναληπτικές ασκήσεις 1ου κεφ.
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(6)-επαναληπτικές ασκήσεις 1ου κεφ. δεύτερο μέρος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(7)-Το νερό συστήνεται
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(8)-Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(9)-Μύθοι παραδόσεις&Νερουλάς
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(10)-Το νερό ταξιδεύει
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(11)-Επαναληπτικό 2ου κεφ. 1ο μέρος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(12)-Επαναληπτικό 2ου κεφ. 2ο μέρος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(13)-ερωτηματικές αντωνυμίες
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(14)-Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(15 )-Παρακείμενος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(16)-Υπερσυντέλικος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(17)-Χρονικά επιρρήματα
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(18)-Γενικές
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(19)-Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(20)-Παραγωγή λέξεων(ρημάτων)
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(21)-Αδύνατος τύπος των προσωπικών αντωνυμιών-Σύνθετες και απλές προτάσεις Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(22)-Το τελικό (ν)
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(23)-Αόριστος και συνοπτικός μέλλοντας
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(24)-Παθητική φωνή ενεστώτας,Αόριστος,Παρατατικός(ο αδελφός της Ασπασίας)
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(25)-Ασύνδετες προτάσεις ,αυτοπαθείς αντωνυμίες,θηλυκά ουσιαστικά σε -α…(Οι μύθοι και η ελιά)
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(26)-Η ελιά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο…περιεκτικά ουσιαστικά-κύρια ονόματα-παράγραφος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(27)-(Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο)Υποκοριστικά,αόριστος παθ.φωνής,θηλυκά σε -η
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(28)-(Όρνιθες)Ευθύς και πλάγιος λόγος
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(29)-(Κεραμιδοτρέχαλος)Ερωτηματικές αντωνυμίες
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(30)-(Παιχνίδια με τις λέξεις) Κυριολεξία-μεταφορά
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(31)-(Γλωσσική αυτοβιογραφία) Αόριστες Αντωνυμίες και αχώριστο μόριο α-
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(32)-(Χορεύοντας με ανήκουστους ήχους) Τροπικοί προσδιορισμοί
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(33)-(Γραφή η μνήμη των ανθρώπων) Χρονικές προτάσεις
Ν.Γλώσσα Δ΄τάξης(34)-(Ο μπελάς και ο Ρουμποτύρης) Επίθετα
Φύλλα με επαναληπτικές εργασίες για εμπέδωση των γραμ. φαινομένων
Εργασία γραμματικής σε προβολή Power Point
Κατά ενότητα
ΑνθολόγιοΕνότητα 1
Ενότητα 2
Ενότητα 3

Ενότητα 4

Ενότητα 5


Ενότητα 6


Ενότητα 7Ενότητα 11


Ενότητα 14


Πηγή: 3dim-megar.att.sch.gr
Ασκήσεις εμπέδωσης 1ης Ενότητας : Ένα ακόμα σκαλί


Ασκήσεις εμπέδωσης 4ης Ενότητας : Εμένα με νοιάζει


Πηγή πληροφόρησης:  Μαριάνθη Χαλκίτη, Τσαμπίκα ΔρακιούΤα μέρη του Λόγου


Χρόνοι των ρημάτων 
Παρουσιάσεις αφορούν τους χρόνους των ρημάτων και αποτελούνται από δύο ενότητες: α) Γνωρίζω τους χρόνους του ρήματος, β) Ασκήσεις εμπέδωσης στους χρόνους του ρήματος. (Τάξη: Γ-Δ).
α)Κατέβασε την παρουσίαση για να θυμηθείς τους όλους τους χρόνους των ρημάτων. (κλικ στην εικόνα) 

β)Κατέβασε την παρουσίαση με τους χρόνους των ρημάτων για να εξασκηθείς. (κλικ στην εικόνα) 

Δημιουργός: Κακλαμάνης ΘωμάςEμπεδωτική εργασία στα μέρη του λόγου με PowerPoint
Οι ενότητες των διαφανειών της παρουσίασης περιλαμβάνουν ασκήσεις γραμματικής που αφορούν τα μέρη του λόγου κυρίως καθώς και άλλα επί μέρους γραμματικά φαινόμενα που συναντούν οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου.(κλικ στην εικόνα)
Δημιουργός: Μόκιας ΓιάννηςΜαθαίνω τους μήνες - Μαθαίνω για τους μήνες

Μια εργασία που βοηθά το παιδί να μάθει ευχάριστα και μεθοδικά- με τρόπο εύληπτο και ενεργητικό- τα ονόματα των μηνών και τη σχέση τους με το ρωμαϊκό ημερολόγιο.
Οι μήνες αυτοπαρουσιάζονται έμμετρα, αναφέροντας τα βασικά- κλιματολογικά, μυθολογικά, λαογραφικά, θρησκευτικά, ιστορικά και ετυμολογικά- στοιχεία, που τους χαρακτηρίζουν. (κλικ στην εικόνα) 

Δημιουργός: Mωυσιάδου Ελένη

Παροιμίες
Δίνουν τη δυνατότητα να χαρακτηρίσουμε εύστοχα ένα πρόσωπο, να παραλληλίσουμε μια κατάσταση, να υπονοήσουμε κάτι ή να δώσουμε ερέθισμα για κάποιο συνειρμό. Εδώ θα τις βρείτε θεματολογικά ταξινομημένες ή με βάση την κυριότερη λέξη. 

Δημιουργός: Ελευθερία Σιντόρη


Γλώσσα 1η Ενότητα: Ασκήσεις επανάληψης, Υποκείμενο - Ρήμα - Αντικείμενο

Ασκήσεις εμπέδωσης
1) Μπορείς να βρεις το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο σε μια πρόταση;
2) Μπορείς να βρεις σε ποια πτώση βρίσκονται τα ουσιαστικά μέσα στην πρόταση;3) Επαναληπτικό: «Ένα ακόμη σκαλί»Γλώσσα Δ΄ - Το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο του αντικειμένου, Άσκηση εμπέδωσηςΝα βρεις το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο του αντικειμένου (κλικ στην εικόνα)Γλώσσα Δ΄ - 4η Ενότητα: Χρησιμοποίησέ το ξανά… και ξανά… και ξανά… Άσκηση εμπέδωσης: Διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας

Άσκηση για τη διάκριση άρθρου και προσωπικής αντωνυμίας.(κλικ στην εικόνα)Όχι στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό!

Όχι στη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό! on PhotoPeach

Η κυρά Διατροφή... και οι πυραμίδες υγιεινής διατροφής και αθλητικών δραστηριοτήτων!

Η κυρά Διατροφή... και οι πυραμίδες υγιεινής διατροφής και αθλητικών δραστηριοτήτων! on PhotoPeach

Επίσκεψη στον Αρκτούρο!

Επίσκεψη στον Αρκτούρο! on PhotoPeach

Επίσκεψη στο Παλαιοντολογικό - Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας!

Επίσκεψη στο Παλαιοντολογικό - Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας! (Ζωγραφικό δοκίμιο του Δημοσθένη Κοκκινίδη: Ομήρου Οδύσσεια) on PhotoPeach

Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πύργων!

Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πύργων! on PhotoPeach

Ιστορία Δ' τάξης

Ιστορία Δ' τάξης
Όλες οι παρουσιάσεις για το μάθημα της Ιστορίας (κλικ στην εικόνα) http://tetartitaxi.weebly.com/